rekommenderat bolag 4 år i rad

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling

Försäkringar tecknade efter 2024-06-19, eller förnyade efter 2024-06-01, omfattas av Sensor Försäkrings tillstånd för försäkringsförmedling. Du kan hitta mer information om Sensor Försäkrings försäkringsdistribution här: https://www.sensorforsakring.se/wp-content/uploads/Formedlarinformation-SensorForsakring.pdf

"evoli AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden. evoli har sin ansvarsförsäkring hos Lloyd’s Association of Underwriters."

Försäkringar tecknade efter 2024-06-19, eller förnyade efter 2024-06-01, omfattas av Sensor Försäkrings tillstånd för försäkringsförmedling. Du kan hitta mer information om Sensor Försäkrings försäkringsdistribution här: https://www.sensorforsakring.se/wp-content/uploads/Formedlarinformation-SensorForsakring.pdf

evoli AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen och förmedlar försäkringar på den svenska marknaden. evoli har sin ansvarsförsäkring hos Lloyd’s Association of Underwriters.

evoli är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn. I Finansinspektionen företagsregister är de rådgivare som är anställda hos oss upptagna. Om du vill kontrollera tillstånd och registrering för evoli och våra anställa försäkringsförmedlare kan detta göras hos Finansinspektionen respektive Bolagsverket, se kontaktuppgifter nedan.

Försäkringsgivare from 2022-11-01 är Dina Försäkring AB innan detta var försäkringsgivaren Eir Försäkring. Det framgår av försäkringsbrevet vem försäkringsgivaren är. evoli får ersättning från Försäkringsgivaren för de förmedlade försäkringarna och den ersättningen baseras på den totala premievolymer i kombination med försäkringsaffärens tekniska resultat.

Försäkringsgivarehar rätt att få tillbaka ersättning från evoli om försäkringstagaren avslutar försäkringen i förtid eller slutar att betala premien. Detta gäller under hela försäkringstiden och rätten till återbetalningen motsvarar den delen av provisionen som är hänförlig till den försäkringsperiod som blivit obetalad eller annullerad i förtid.

Inom ramen för vår tjänst tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning om de försäkringsprodukter som vi förmedlar. evolis rådgivning sker inte på grundval av en så kallad opartisk och personlig analys. Om något särskilt försäkringsmoment eller skydd är viktigt för dig måste du informera oss om detta samt kontrollera att detta verkligen omfattas av den försäkring du väljer. Alla försäkringsförmedlare på evolis kundservice är anställda i företaget och uppfyller de formella kraven för att få vara försäkringsförmedlare. evolis kundservice har fasta månadslöner och inte provision. På detta sätt har de aldrig en fördel att rekommendera en viss lösning framför en annan.

evoli har tillstånd att förmedla försäkringar inom följande försäkringsklasser (enligt Försäkringsrörelselag (2010:2043) 2 kap 11§):

Direktskadeförsäkring
Klass 1. Olycksfall
Klass 2. Sjukdom
Klass 3. Landfordon (andra än spårfordon)
Klass 6. Fartyg
Klass 7. Godstransport (varor, bagage och allt annat gods)
Klass 8. Brand och naturkrafter
Klass 9. Annan sakskada
Klass 10. Motorfordonansvar
Klass 12. Fartygansvar
Klass 13. Allmän ansvarighet
Klass 16. Annan förmögenhetsskada
Klass 17. Rättsskydd
Klass 18. Assistans

Ansvarsförsäkring
evoli innehar en ansvarsförsäkring hos RSG Specialty Nordics AB (Lloyd’s Association of Underwriters). Krav riktade mot evoli kan riktas direkt mot försäkringsgivare för de fall ersättning ej har utgått från evoli, [email protected]. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en enskild skada är ca 1,3 miljoner euro. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest ca 2,6 miljoner euro.

Tillämpade lagar
På våra försäkringsavtal tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486)), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104)), försäkringsdistribution (lag (2018:1219) om försäkringsdistribution) och distansköp (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal).

Din ångerrätt
Om du som konsument har ingått avtal på distans (t.ex. via telefon eller internet) har du rätt att ångra dig inom fjorton dagar från att du ingått avtalet, du ska då meddela evoli om detta. evoli har rätt till den del av försäkringspremien som motsvarar tiden då avtalet varit i kraft.

Vår behandling av dina personuppgifter
evoli använder personuppgifter i vår administration, skadereglering, marknads- och kundanalys, produktutveckling, marknadsföring och för statistiska ändamål. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om evolis hantering av personuppgifter på vår hemsida.

Om du inte är nöjd
Vår målsättning är nöjda kunder om du inte är nöjd med beslutet eller hanteringen av ett ärende kan du vända dig till den som handlagt ditt ärende. Det finns även möjlighet att vända sig till vår klagomålsansvarige genom att mejla till [email protected]. Klagomålsanvarig kommer att gå igenom ärendet och kontakta dig inom 14 dagar för att informerar dig om hur vi ser på ärendet. Om vi, av någon anledning inte har möjlighet att kontakta dig inom 14 dagar kommer vi att åtminstone kontakt dig inom utsatt tid och förklara varför vi inte kommer att hinna svar dig och när du kan förvänta dig ett svar. Du, som konsument, kan också vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vid tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till Allmän domstol.

evoli AB
Org.nr 559180-0445
Vasagatan 28
111 20 Stockholm
0660-66 06 66
[email protected]
evoli.se
Dina Försäkring AB
Org.nr 516401-8029
Skeppsbron 2
103 18 Stockholm
dina.se


eir Försäkring AB
Org.nr 559166-0617
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm
[email protected]
eirforsakring.se
RSG Specialty Nordics AB (Lloyd’s Association of Underwriters)
Org.nr 556741-6572
Brahegatan 2
114 37 Stockholm
08-410 268 81
[email protected]
rsgsweden.com
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
[email protected]
bolagsverket.se
Finansinspektionen
box 7821
10397 Stockholm
08-7878000
[email protected]
fi.se
Konsumentverket
box 48
651 02 Karlstad
0771-42 33 00
konsumentverket@konsumentverket.se
konsumentverket.se
Integritetsskyddsmyndigheten
box 8114
104 20 Stockholm
08-657 61 00
[email protected]
imy.se