rekommenderat bolag 4 år i rad

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig och på denna sida berättar vi om vilka uppgifter vi hanterar, varför vi gör det och vad du har för rättigheter.

Vad där en personuppgift?

Open/Close arrow

Så behandlar vi dina personuppgifter

Open/Close arrow

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Open/Close arrow

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Open/Close arrow

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Open/Close arrow
 • Allmän person- och kontaktinformation; namn, födelsedatum, kontaktuppgifter såsom adress, e-mail, telefonnummer. Denna information används bla för att kunna identifiera dig och för att kunna kommunicera med dig.
 • Identifieringsnummer som tilldelas av myndigheter; personnummer, registreringsnummer på fordon, passnummer eller samordningsnummer.
 • Uppgifter som krävs för att leverera produkter och tjänster: Uppgifter rörande fordon, registreringsnummer, fordonstyp och egenskaper (bl.a. effekt, drivmedel, färg) fordonshistorik (såsom ägarskap, körsträcka och besiktningsuppgifter).
 • Hälsouppgifter; För att kunna utföra vissa av våra tjänster måste vi inhämta och behandla särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter. detta sker om du tex anmält en personskada till oss när du krockat med en bil. Det kan handla om information som normalt ingår i journaler från läkare, det kan vara uppgifter om befintlig eller tidigare fysisk eller psykisk sjukdom, hälsostatus, uppgifter om skador, nedsatt funktionsförmåga, operationer, privata vanor (rökning, alkoholintag), receptinformation, sjukdomshistoria, arbetsförmåga, sjukanmälningar eller familjens sjukdomshistoria.
 • Rättsliga förfaranden, bedrägerier och information om brott; Vi samlar även in nödvändig information för att förhindra penningtvätt, försäkringsbedrägerier och utreda oklara försäkringsfall.
 • Ekonomiska uppgifter och kontouppgifter; inkomstuppgifter, betalkortsnummer, kontonummer och kontouppgifter, kredithistorik, kreditvärdighet, tillgångar och andra ekonomiska uppgifter.
 • Elektroniska spår: Upplysningar om beteendemönster räknas som personuppgifter, och dessa registrerar vi när du besöker våra webbsidor. Beteendemönster är t.ex. vilka sidor du går in på, vilka länkar du klickar på och vad du skriver i formulärfält. Vi samlar även in: IP-adresser, tidpunkt, typ av webbläsare och maskinvara samt vilken länk du använde för att komma till evoli.se

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Open/Close arrow
 • Förbereda försäljning och rådgivning om försäkring och tillhörande tjänster
 • Ingå, administrera och fullgöra avtal om försäkring och tillhörande tjänster
 • Reglera försäkringsfall och hantera ersättningar under försäkringsavtalet
 • Riskhantering, framtagande av premietariffer, försäkringsvillkor och återförsäkring
 • Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet
 • Ge dig riktade marknadsföringserbjudanden om försäkringar och tillhörande tjänster
 • I vart och ett av ovanstående ändamål ingår alltid att ta fram statistik som vi behöver i verksamheten.

Erbjudande, köp och förnyelse av försäkring - Vi behandlar personuppgifter i samband med erbjudande om eller köp av försäkring, eller vid förnyelse av försäkringsavtalet. Den lagliga grunden är att behandlingen av personuppgifter krävs för att kunna ingå och uppfylla avtalet med dig, eller genomföra åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Kundadministration - Vi behandlar dina personuppgifter med syftet att ta hand om kundrelationen med dig. Alla våra kunder är registrerade i ett kundregister. Vi kommunicera med dig när det gäller ändringar i våra försäkringar, ändringar av villkor, ändringar i våra elektroniska tjänster samt för att ge annan viktig information. Den lagliga grunden är att behandlingen av personuppgifter krävs för att kunna uppfylla avtalet med dig.

Skadehantering - Vi behandlar personuppgifter i samband med att skador anmäls, bla för att värdera skadan, behandla skadeärendet och genomföra skaderegleringen. I vissa fall kan hantering av hälsouppgifter ingå för att ta ställning till anmälan, tex om du krockat med bilen och det uppstått personskador.

Den lagliga grunden är att behandlingen av personuppgifter krävs för att kunna uppfylla avtalet med dig. Om behandling av särskilda kategorier (känsliga) personuppgifter krävs för att behandla skadeärendet och utföra reglering, är grunden för behandlingen att sådan behandling krävs för att fastställa ett rättsligt anspråk.

Förebyggande och utredning av straffbara handlingar - Vi behandlar personuppgifter i syfte att förebygga och avslöja straffbara handlingar, som tex bedrägerier. I sådana undersökningar skapar vi profiler genom att gruppera kunder i olika kundsegment, baserat på uppgifter som vi har om dig som kund, eller får från tredje part och anpassar undersökningarna efter detta. Uppgifter som inhämtas i detta syfte kan också komma att inhämtas från och förmedlas till, andra finansbolag, polisen och andra myndigheter. Behandlingen vilar på vårt berättigade intresse av att skydda oss mot straffbara handlingar och säkerställa att regleringen blir korrekt.

Kunduppföljningen och marknadsföring - Vi behandlar personuppgifter i syfte att följa upp kundrelationen med information och aktiviteter och att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi behandlar personuppgifter för att nå dig med rätt budskap, i rätt tid och i rätt kanal, då vi grupperar mottagare av marknadsföring i olika segment, baserat på uppgifter om dig. Marknadsföringen kan vara anpassad efter dig genom information som vi redan har om dig, eller som vi får från tredje part. På det här sättet kan vi presentera information och annonser som är anpassade för dig. Om du har en kundrelation med oss kommer behandlingen av dina personuppgifter att byggas på evolis berättigade intresse av att ge dig information och erbjudanden. Du kan när som helst anmäla att du inte längre vill ha information och erbjudanden.

Om du inte har någon kundrelation med oss har evoli sitt berättigade intresse som grund för att marknadsföra sina produkter och tjänster, men bara om du inte har reserverat dig mot marknadsföring hos oss eller i NIX-registret.

Kund- och marknadsundersökningar - Vi behandlar personuppgifter med syftet att utföra marknads- och kundundersökningar samt för analyser av svar, t.ex. när vi frågar om du är nöjd efter att ha pratat med oss, eller efter skadereglering. I sådana undersökningar kan vi gruppera kunderna i olika kundsegment, baserat på de uppgifter vi har om dig, så att kontakterna kan vara anpassade till dig efter information som vi har om dig eller får från tredje part. Vi behandlar också personuppgifter för att förbättra kvaliteten samt i utbildningssyfte. Behandlingen av dina personuppgifter grundas i vårt berättigade intresse av att få information om hur vi uppfattas som bolag, och vad du och andra tycker om våra produkter, tjänster och vår kundhantering.

Kundanalyser, -rapporter och statistik - Vi behandlar personuppgifter när vi genomför kundanalyser på överordnad nivå, tex för att fastställa prisnivåer, analyser av lönsamheten och i samband med utveckling av produkter och tjänster. Vi behandlar personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att genomföra kundanalyser för ökad kundkännedom.

Uppfylla rättsliga förpliktelser - Vi behandlar personuppgifter när så krävs för att uppfylla gällande lagstiftning och myndighetskrav, bland annat lagar som gäller försäkringsförmedlare, försäkringsprodukter, åtgärder mot penningtvätt och terrorism, rapportering till myndigheter, rättsliga föreskrifter, säkerhetskrav och vid svar på förfrågningar från myndigheter. Behandlingen krävs för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser ser som åligger bolaget.

Klagomålshantering, regresskrav och rättsliga processer - Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande samt försvara juridiska krav, tex hantera klagomål, regresskrav och vid rättsliga processer. Vår lagliga grunden - behandlingen krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara juridiska anspråk.

Säkerhet - Nödvändig behandling av personuppgifter för att säkerställa företagets tillgångar, t.ex. inloggning på servrar, drift av infrastruktur, brandväggar och åtkomstkontroll. Laglig grund – vi behandlar personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att upprätthålla driftsäkerheten.

Utveckling av nya och befintliga tjänster - Behandling av personuppgifter för att identifiera möjlig efterfrågan på nya produkter och tjänster eller förbättring av funktionalitet i redan befintliga produkter och tjänster, inklusive analys och testning i samband med utvecklandet. Vi behandlar personuppgifter för att beräkna försäkringsrisker, för uppföljning och för att förbättra prissättningen av våra försäkringar. laglig grund – vi behandlar personuppgifterna utifrån vårt berättigade intresse av att utveckla nya och befintliga tjänster.

Besök på våra webbsidor - Vi loggar det sätt du använder våra webbsidor på, även kallat beteendemönster, med syfte att löpande förbättra webbsidorna så att de ska bli enklare och bättre att använda. Vi använder också information som loggas på sidorna för administration, statistik, marknadsföring och underhåll av webbsidorna. Laglig grund - Vi behandlar personuppgifterna utifrån evolis berättigade intresse av att skräddarsy innehållet på webbsidor så att de blir enklare att använda och ger dig ett anpassat innehåll.

Ljudupptagning av inkommande samtal

Open/Close arrow

Profilering och automatiserade beslut

Open/Close arrow

Marknadsföring - I vår marknadsföring använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig och för att undvika att du får onödig information. För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi behandlar även demografiska uppgifter om det område som du är bosatt i. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att anpassa vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser genom exempelvis sociala media), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du genomför köp med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor. Du har rätt att motsätta dig profilering som hänför sig till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Du kan läsa mer om hur vi samlar in information via din webbläsare i vår cookie policy.

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, push-notiser, brevlådereklam och telefon. Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att använda den länk för avregistrering som finns erbjudanden vi skickar till dig via e-post, sociala media eller SMS eller genom att kontakta oss.

Premiesättning och rabattering - Vid försäljning används automatiserade beslut i form av automatisk premieberäkning. Att beslutet fattas helt automatiskt innebär att en algoritm fattar beslut och meddelar dig vilken premie du ska erbjudas. Det automatiserade beslutet fattas på basis av information om din ålder, var du bor, vilket objekt du försäkrar, din skadehistorik, dina inkomster, dina familjeförhållanden m.m. Dessa är faktorer som påverkar din riskprofil. Denna information analyseras mot statistik som vi för om andras riskprofiler. Analysen kan leda till att du bedöms ha en högre eller lägre risknivå, beroende på din generella riskprofil men också på faktorer som är specifikt hänförliga till dig som person.

Resultatet av den automatiserade behandlingen av dina personuppgifter påverkar storleken på din försäkringspremie. Faktorer som kan leda till en högre premie är exempelvis om du är ung och tillhör en kategori av personer som statistiskt sätt har flera skador att hantera eller om du bor i ett område där risken för skador på saker och personer är högre än på andra ställen. Det automatiserade beslutet är baserat på en sammanvägning av samtliga faktorer.

De automatiska processer för beslutsfattande som vi använder testas och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är rättvisa, objektiva och effektiva.

Om du har synpunkter på det beslut som fattats har du rätt att vända dig till oss. Vi kommer då att granska den information som ligger bakom beslutet och eventuell ytterligare information som du ger oss. Granskningen kommer att ske av en människa som har behörighet att ändra beslutet om det skulle visa sig att det fattats på fel grunder

Skadereglering– Vi använder automatiserade beslut som del i vår skadereglering via våra onlinetjänster. Besluten baseras på den information som tillhandahålls och bedöms sedan i enlighet med vad som anges i försäkringsvillkoren. Du har alltid rätt att kontakta oss för en personlig omprövning om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med

Open/Close arrow

evoli AB och i förekommande fall vår försäkringsgivare använder dina personuppgifter enligt vad som beskrivits ovan. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter för olika ändamål.

För​ att tillhandahålla och administrera försäkring, att administrera försäkringsanspråk och skadereglera och för att förhindra och hantera bedrägerier lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till vår medicinska rådgivare och vårdgivare, tjänsteleverantörer för reparation, återställande och skadereglering, andra försäkringsbolag.

För att skydda våra rättsliga intressen i händelse av en tvist samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser och uppfylla lag- och myndighetskrav lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till externa nämnder och domstolar, externa juridiska ombud, inkassobolag, myndigheter så som Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan samt revisorer.

För att genomföra försäljning och vidta försäljningsåtgärder och för att administrera och fullgöra försäkringsavtalet lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer för marknadsföring och försäkringsförmedlare.

För ändamålen att teckna och administrera återförsäkringsavtal lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till försäkringsgivare och återförsäkringsbolag.

För ändamålet att säkra IT-säkerhet och fysisk säkerhet i våra IT-miljöer och lokaler lämnar vi b.la. ut dina personuppgifter till Polisen i fall av brott eller misstänkt brott.

Vi delar även dina personuppgifter med samarbetspartners för att de ska kunna marknadsföra sina produkter och tjänster till dig eller tillhandahålla dig med en förmån. Vi delar även personuppgifter med försäkringsförmedlare för att försäkringsförmedlaren ska kunna kontrollera vår beräkning av försäkringsförmedlarens provision.

GSR – evoli använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att evoli får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Rättigheter och tillgång till dina uppgifter

Open/Close arrow

Vi vill hantera personuppgifter på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan få tillgång till viss information genom att logga in i appen för det fall du önskar ytterligare information har du rätt att beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig genom att maila vårt dataskyddsombud på [email protected]

Du har rätt att begära rättelse av eller radering av sådan information som du anser vara felaktig och du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering. Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Vänligen observera att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt. På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

Lagringstid

Open/Close arrow

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse-, bokförings- eller redovisningslagen. Du har rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas och vi kommer då att pröva din begäran i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet och som uppfyller vid var tid nödvändiga krav enligt gällande rätt. För det fall vi anlitar någon annan part utanför evoli för behandling av personuppgifter som vi ansvarar för utförs det alltid med omsorg och med krav på att dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

Ändringar av dokumentet

Open/Close arrow

Denna policy revideras löpande vi och ber dig därför att regelbundet hålla koll på vår webbplats för uppdateringar. Vid omfattande ändringarna kommer vi klart och tydligt informera om detta genom våra onlinetjänster inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av Integritetspolicy.