rekommenderat bolag 4 år i rad

Bjud in en vän

Bjud in en vän

Allmänna villkor bjud in en vän
1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar din användning av bjud in en vän som evoli AB tillhandahåller dig som kund hos evoli.

För att kunna ta del av bjud in en vän så accepterar du dessa allmänna villkor. Läs igenom dessa allmänna villkor och kontakta oss om du har några frågor. I vår app kan du ta del av dessa villkor.

Bjud in en vän är en belöning som du som kund hos evoli kan erhålla genom att bjuda in en vän. För att din vän ska kunna uppfylla det som krävs enligt punkten 2 måste din vän vara minst 18 år gammal och folkbokförd i Sverige.

För all ersättning tillämpas gällande skattelagstiftning, vilket kan innebära att ersättningen är skattepliktig för mottagaren. evoli förbehåller sig rätten att när som helst avsluta kampanjen och tjänsten värva en vän.

2. Villkor för bjud in en vän
Du får 249 kr för varje vän du bjuder in och som sedan tecknar en försäkring via länken du skickat. Den nya försäkringen måste betalas och vara giltig i minst 1 månad för att du ska få ersättning.

Intjänad ersättning utbetalas 45 dagar efter att försäkringen börjat att gälla och under förutsättning att den är betald. Ersättningen utbetalas till det bankkonto du angivit. Har du inte lagt in ett konto inom 90 dagar från att pengarna skulle betalas ut förfaller rätten till återbetalning.

evoli förbehåller sig rätten att, i fall av oklarhet, avgöra huruvida genomfört köp skett via länken. Vi kan på grund av myndighetsbeslut, eller av tekniska skäl, säkerhetsskäl eller underhållsskäl ibland behöva begränsa tillgängligheten eller omedelbart avbryta tillhandahållandet av bjud in en vän.

3. Begränsningar

Bjud in en vän är endast avsedd för konsumenter och får inte användas i näringsverksamhet. För att ta del av bjud in en vän måste du vara minst 18 år gammal och folkbokförd i Sverige. Vi kommunicerar med dig genom de kontaktuppgifter du lämnat till oss i samband med att du blivit kund. Det är viktigt att all information du lämnar är korrekt. Om den information du lämnat skulle komma att ändras är du skyldig att meddela oss det omgående. Om du medvetet lämnar felaktig information har vi rätt att avsluta tjänsten bjud in vänner med omedelbar verkan. Genom att aktivera värva en vän intygar du att du har rättshandlingsförmåga att ingå detta avtal. Det är inte tillåtet att nyttja tjänsten i någon annans namn eller på uppdrag någon annan person. Om du bryter mot dessa villkor har vi rätt att avsluta tjänsten värva en vän med omedelbar verkan och rätten till intjänad återbetalning kan då gå förlorad. Dessa villkor är upprättade på svenska och all kommunikation med dig kommer att ske på svenska. Dessa villkor finns tillgängliga på www.evoli.se

4. Ändring av villkor

Vi har rätt att göra uppdateringar av dessa allmänna villkor för bjud in en vän. Vi kommer att underrätta dig genom appen eller per e-post innan de nya villkoren ska börja gälla, om ändringarna är av materiell betydelse för dig.

5. Rättigheter

evoli förbehåller sig rätten att förhindra utbetalning vid konstaterat eller misstänkt missbruk eller annan otillåten användning av värva en vän, eller om vi har anledning att tro att du har använt värva en vän bedrägligt eller för andra olagliga ändamål, eller om vi är skyldiga att göra så enligt lag eller på grund av våra avtalsförpliktelser gentemot tredje part.

6. Rättigheter

Du måste alltid använda bjud in en vän i enlighet med dessa villkor och du får inte använda det på ett sätt som kan orsaka evoli eller tredje man skada. Om du använder värva en vän i strid med dessa villkor och det sker uppsåtligt eller med grov oaktsamhet, eller genom underlåtenhet att handla, är du skyldig att hålla evoli skadeslös för alla krav som kan komma att riktas mot evoli.

evoli är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som evoli inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för evoli att avvärja.

7. Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och din integritet. evoli är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.evoli.se

8. Överlåtelse

Du har inte rätt överlåta eller överföra några av dina rättigheter och skyldigheter under detta avtal utan att inhämta vårt godkännande. Vi har rätt att utan ditt medgivande överlåta våra rättigheter och skyldigheter under detta avtal om vi underrättar dig om överlåtelsen.

9. Om du inte är nöjd

Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd finns det möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på evoli, som ser till att klagomålet hanteras, [email protected] Du kan även få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå konsumenternas.se. Du kan även vända dig till Hallå Konsument, hallakonsument.se, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp, för kontaktuppgifter se din kommuns hemsida. Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, arn.se, Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol.